MEMBER LOGIN

1) ฝ่ายขาย - มีปัญหาการใช้ระบบ ติดต่อ และ ส่งแบบฟอร์ม (ฝ่ายขาย) ถึงผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจผู้จำหน่าย DBM ที่ดูแลท่าน
2) ฝ่ายขาย และฝ่ายอบรม - ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการอบรม ติดต่อคุณเหมือนฝัน ซ้อนเปียยุง Email : msonpiay@mazda.co.th โทร. 02-030-5642
3) ฝ่ายบริการ - มีปัญหาการใช้ระบบ สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์บริการ และที่ปรึกษาด้านบริการ ติดต่อ และ ส่งแบบฟอร์ม (ฝ่ายบริการ)
ถึงผู้จัดการเขตของท่าน
4) ฝ่ายบริการ - มีปัญหาการใช้ระบบ สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าช่าง และช่างเทคนิค ติดต่อ และ ส่งแบบฟอร์ม (ฝ่ายบริการ) ถึงคุณหทัยชนก แซ่ตั้ง Email : hsaetang@mazda.co.th
โทร. 02-030-5549
ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอใช้งานระบบ E-Learning ได้ที่นี่
แบบฟอร์มคำขอใช้งานระบบ E-Learning (ฝ่ายขาย)